11.4.2011

Solar 2011 השמש מתעוררת לאחר מנוחה


שמש פעילה באדיבות NASA GODDARD SDO: The Solar Dynamics Observatory


השמש בתור המקור העיקרי לאנרגיה משפיעה על האקלים. השמש עוברת מחזורים של פעילות כאשר אורך המחזור הוא בסביבות 11 שנים. ההבדל בין פאזה פעילה לפזה שקטה מתבטא במיגוון של פליטות חלקיקם ואורכי  גל שונים לפעמים במידה שונה בין אורכי גל שונים. אחת הטענות של המכחישים היא ששינויי האקלים מקורו בשינויי פעילות השמש שמש פעילה פולטת יותר אנרגיה והדבר מסביר את ההתחממות של האקלים. למרות שישנה השפעה כזאת היא מסדר גודל קטן ביחס לגזי החממה והיא אינה מסבירה את ההתחממות הגלובלית. וליראיה בעוד שפעילות השמש קבועה בעשורים האחרונים (ומחזורית) הטמפרטורה העולמית עולה. בתרשים הקרינה הכוללת של השמש  total solar irradiance TSI מהאתר של World Radiation Center 


 לכותרות עלתה תאוריה אשר טוענת שהשפעת השמש אינה רק ישירה אלא היא עוברת דרך הקטנת הקרינה הקוסמית כאשר השמש פעילה.
הקרינה קוסמית יוצרת גרעיניי התעבות לטיפות מים, ולכן כאשר יש פחות קרינה קוסמית יש פחות עננים אשר מקררים את העולם ואז העולם מתחמם. את התאוריה הזאת מפיץ בארץ הקודש ניר שביב מהאוניברסיטה העיברית התאוריה הזאת בעייתית בכמה רמות: א. האטמוספירה מלאה בגרעיני התעבות לכן ההשפעה של הקרינה הקוסמית זניחה. ב. אם נוצרים נוצרים יותר עננים צריך להוכיח שהם בכמת מקררים את העולם ולא מחממים אותו. ואחר מיכן כמות החימום צריכה להסביר את שינויי הטמפרטורה. כדיי לקצר את הסיפור יצרתי את הגרף שמתאר את הקרינה הקוסמית לעומת הטמפרטורה. בנוסף מופיעים כתמיי שמש למטה בירוק כמיצגים את פעילות השמש. מהגרף רואים שאכן שמש פעילה מפחיתה את הקרינה הקוסמית. אבל הקשר בין הקרינה להתחממות הגלובלית אינו קיים. התרשים הופיע לראשונה במאמר "המקרה הלא נעים של המאמר בירחון גלילאו - תגובה למאמר "בכול אשם האדם?"

כעת לאחר מנוחה ארוכה במיוחד יוצאת השמש לפעילות. למרות התקופה הארוכה יותר של פעילות נמוכה הטמפרטורות לא ירדו בעשור האחרון שהיה חם במיוחד.  
בסרטון השוואה בין פעילות השמש במנוחה וכיום למרות שבסדר ראשון הדבר אינו משנה יתכן שבאופן מישני הטמפרטורות בעולם יעלו קצת יותר עקב כך.  מקור Solar Dynamics Observatory - SDOmission2009's ChannelSolar Stellar Galactic ...השמש ושינויי האקלים
  סירטון המסביר את העיניין בקצרה 
Analysis Graphs and Plots


The Cosmic Ray Neutron Monitor Project (1951-).
Laboratory for Astrophysics and Space Research - University of Chicago

Solar Influences Data Analysis Center - SIDC - Sunspot index graphics


Fun with correlations! - RealClimate - 9 May 2007 
כיצד לחבר בין פעילות השמש לשינויי הטמפרטורה או למספר הנבחרים הרפובליקאים בקונגרס או לכל דבר שהוא אחד הפוסטים שניר שביב לא אוהב

Aerosols: Volcanoes, Dust, Clouds and Climate
The Discovery of Global Warming - Spencer Weart


Mike Lockwood
Proc. R. Soc. A 2010 466, 303-329 first published online 2 December 2009 
doi: 10.1098/rspa.2009.051
למי שרוצה מאמר מדעי מסודר למה השמש אינה הגורם 
Mike Lockwood and Claus Fröhlich ביחד ולחוד עסקו הרבה בנושא של מחזוריות השמש הקרינה הקוסמית ושינויי האקלים

אין תגובות:

פרסום תגובה