6.5.2012

Connecting The Dots Carmel Wildfire - לקשר בין הנקודות אסון שריפת הכרמל


Connecting The Dots Carmel Wildfire - לקשר בין הנקודות אסון שריפת הכרמל
אחריי רצף של שנים שחונות [1] בסוף השנה החמה ביותר מאז תחילת המדידות [2] וחדש נובמבר כמעת חסר תקדים ביובשו ושנה שהיתה החמה ביותר מאז תחילת המדידות. ולאחר חודש נובמבר שהיה אחד משני חדשיי הנובמבר החמים והיבשים שנרשמו [3]. ואחריי שלא היה ארוע גשם משמעותי אחד עד תחילת דצמבר ובעת תנאיי חום ויובש נדירים פרצה השריפה הגדולה ביותר בהחסטוריה של ישראל [4]. באסון השרפה בכרמל נספו 44 נפשות סוהרים שוטרים וכבאים יהה זכרם ברוך.

 הטמפרטורה הממוצעת בתקופה ינואר עד נובמבר במספר תחנות ב-60-50 השנים האחרונות (מינימום מימין, מקסימום משמאל) מקור סיכום חודשי של מזג אויר אוקטובר 2010 השירות המטאורולוגי. 2010 בבדידות בצד ימין למעלה של התרשימים

בסכום הכולל ניתן לראות בשרפה את השפעת שינויי האקלים ו-44 האנשים שנספו הם הקורבנות הראשונים של שינויי האקלים בארץ. 
לנטיה של הגשם להתרכז בפרצי זמן קצרים יותר יש השפעות רעות נוספות ראשית כמובן חלק גדול יותר עשוי להפוך לנגר עילי שנית כאשר נופל מטר חזק הוא עלול להביא לדחיסת פני השטח ולהקטנת החילחול בגשמים הבאים. התוצאה תהיה יותר מים לעשבייה עם שורשים רדודים ובצורת נסתרת לעצים. יותר מים לעשביה תגרום לעשבים גבוהים אשר יתבשו בקיץ ויוכלו להתלקח ולהעלות את האש אל ענפי  העצים המיובשים במיקצת. [3 א] ובע״פ
בישראל קשה לערוך סטטיסיקה אבל בארצות הברית למשל עם צי מטוסיי הכיבויי המדינתיים והסיוע של חיל האויר האמריקאי עם מטוסי הרקולס  אפשר לערוך סטטיסטיקה ורואים התגברות של שריפות במקביל לחום וליובש  [4,5]. גם בשאר העולם ארעו שריפות חסרות תקדים הקשורות למזג אויר חריג למשל באוסטרליה, יון, ספרד,רוסיה... [6,7,8]