22.3.2010

2 victories

התקפלות של נסטלה בנושא שמן הדקלים לאחר קמפיין מוצלח של גרינפיס

העברת חוק הבריאות בארצות הברית כסימן לבאות בנושא האנרגיה

עדכון חוק האנרגיה בסנאט מת האופטימייות היתה אופטימית מידיי