10.1.2007

* אור לגויים *

? כמה יהודים צריך בשביל להחליף נורה

על הקשר בין נס כד השמן שבו כמות שמן שמספיקה ליום הספיקה לעוד שמונה ימים ונורת פלורוסצנט אשר איתה כמות חשמל שמספיקה ליום מספיקה לעוד ארבעה ימים, אפשר לקרוא באתר של הקואליציה לסביבה וחיים יהודיים
Coalition on the Environment and Jewish Life COEJL
מידע נוסף על הקשר בין יהדות לסביבה מגוון מינים ועוד