11.4.2011

Solar 2011 השמש מתעוררת לאחר מנוחה


שמש פעילה באדיבות NASA GODDARD SDO: The Solar Dynamics Observatory


השמש בתור המקור העיקרי לאנרגיה משפיעה על האקלים. השמש עוברת מחזורים של פעילות כאשר אורך המחזור הוא בסביבות 11 שנים. ההבדל בין פאזה פעילה לפזה שקטה מתבטא במיגוון של פליטות חלקיקם ואורכי  גל שונים לפעמים במידה שונה בין אורכי גל שונים. אחת הטענות של המכחישים היא ששינויי האקלים מקורו בשינויי פעילות השמש שמש פעילה פולטת יותר אנרגיה והדבר מסביר את ההתחממות של האקלים. למרות שישנה השפעה כזאת היא מסדר גודל קטן ביחס לגזי החממה והיא אינה מסבירה את ההתחממות הגלובלית. וליראיה בעוד שפעילות השמש קבועה בעשורים האחרונים (ומחזורית) הטמפרטורה העולמית עולה. בתרשים הקרינה הכוללת של השמש  total solar irradiance TSI מהאתר של World Radiation Center 


 לכותרות עלתה תאוריה אשר טוענת שהשפעת השמש אינה רק ישירה אלא היא עוברת דרך הקטנת הקרינה הקוסמית כאשר השמש פעילה.