26.6.2013

bp Statistical Review of World Energy 2013 יצא לאור הסקירה הסטטיסטית לאנרגיה עולמי של bp

energy-outlook-460-240Statistical Review of World Energy 2013 - BP
הסקירה של bp היא אחד מהמקורות הכוללים לשימוש והפקת אנרגיה בעולם. במקביל אליו מצויים הדוחות של
(U.S. Energy Information Administration (EIA  עם הפרסום International Energy Outlook  גישה חפשית
ושל הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה IEA   עם הפרסום   World Energy Outlook: IEA

מצורפת מצגת מתורגמת של עיקריי הסקירה בנושאי אנרגיה: נפט, גז טבעי, פחם, אנרגיה גרעינית, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה ראשונית ... לפי אזורים שונים בעולם והתפתחות הסטורית.

statistical_review_of_world_energy_2013