18.12.2013

משרד האנרגיה והמים מפרסם נחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי בים להערות הציבור- energy.gov.il-sea env oil &gasהנחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי בים

כל הטקסט והקישורים ממשרד האנרגיה והמים כל התמונות מאסון דיפווטר הרויזון/מקונדו Deapwater Horizon/Macondo במיפרץ מקסיקו.


10/12/2013

עבודות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים מבוצעות לאחר שהושלמו סקרים בנושא אשר הצביעו על סבירות גבוהה למציאת הידרוקרבונים (נפט או גז טבעי) בשכבות מסלע עמוקות.
פגיעה בסביבה כתוצאה מקידוחי נפט וגז טבעי עלולה להתרחש בכל שלבי החיפוש, הפיתוח, ההפקה והנטישה של קידוחי הנפט או הגז הטבעי.

המאפיינים המיוחדים של האגן המזרחי של הים התיכון בהם, תחלופת המים איטית ביחס לאוקיינוסים; אוכלוסיות ביולוגיות ייחודיות; מגוון שימושים גדול באזורי החופים לרבות תעשייה, תיירות, ספנות ודיג; ועוצמת סופות גדולה, בתדירות גבוהה, אשר בשילוב עם שינויים משמעותיים באופי המגוון הביולוגי כתוצאה מכניסתם של מינים פולשים דרך תעלת סואץ, הופכים את האגן המזרחי לרגיש סביבתית. כל אלה מחזקים את הצורך נקיטת אמצעי בטיחות ואבטחה כדי למנוע תקלות ולמזער זיהום.

מטרת ההנחיות הסביבתיות הינה למנוע, או למזער ככל הניתן, מפגעים סביבתיים העלולים להיווצר בעת פעילות חיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים, ולהתוות כללים כך שהעבודה הכרוכה בפעילות זו תתבצע באופן הבטוח ביותר. הנחיות אלו נועדו להורות לבעלי הזכויות בים מהם הפעולות והמסמכים שעליהם להכין על מנת להבהיר במידה האופטימלית את אופן טיפולם ומוכנותם למניעה ומזעור המפגעים הסביבתיים העלולים להיווצר כתוצאה מפעילות חיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים.
ההנחיות הסביבתיות בנויות מרשימת דרישות אותן יש לקיים, ומנספחים בהם מפורטות הנחיות לדוגמא אשר יותאמו לכל זכות נפט באופן פרטני. ההנחיות הסביבתיות נכתבו במשותף עם המשרד להגנת הסביבה.
ההנחיות הסביבתיות כוללות את המסמכים הבאים:

1. הנחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי בים.
2. דברי הסבר ותרשים זרימה להגשת מסמך סביבתי ואישור קידוחי חיפוש (ניסיון) ומבחני הפקה בים, במסגרת רישיונות.
3. נספח ב – הנחיות מסגרת להכנת מסמך סביבתי המלווה לרישיון לצרכי חיפוש – קידוחי חיפוש (ניסיון) ומבחני הפקה בים.4. נספח ב1 – הנחיות לניטור הסביבה הימית עקב פעולות חיפוש נפט וגז טבעי בישראל.
5. נספח ב1.1 - הנחיות להעברת נתוני סקרי ניטור לארכיב הלאומי במכון לחקר ימים ואגמים (חיא"ל).6. נספח ב 2 בדיקת חלופות מיקום וטכנולוגיה – טבלת קריטריונים לדוגמא.
8. נספח ד: הנחיות להכנת תכנית חירום מפעלית לטיפול בארועי זיהום ים בשמן עבור גופי חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בים.


במסגרת בקשות לקידוחי חיפוש במים הריבוניים של ישראל ניתנו בשנת 2012 הנחיות סביבתיות לקידוחי חיפוש בודדים וכך לקידוחי חיפוש שבוצעו במים הכלכליים בלעדיים של ישראל.

הנחיות אלה הותאמו ותוקנו בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים בתאום עם משרד החקלאות והכפר, אגף הדיג ורשות העתיקות.
ההנחיות מפורסמות להערות הציבור לקבלת הערות ולצורך דיון ציבורי בהערות שיתקבלו.
גופים המעוניינים להעביר הערות בעניין ההנחיות הסביבתיות לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים, יוכלו להעבירן עד ליום ה-7.3.2014 בדוא"ל לכתובת: ilann@energy.gov.il.
חלק מהצי שטיפל בבאר מקונדו לאחר טביעתה של אסדת הקידוח דיפ ווטר הוריזון. נראות שתי אסדות חצי שקועות אחת משמשת לטיפול בראש הבאר ושיניה קודחת באר לחסמית הבאר המתפרצת, אוניית קידוח ועוד כמה ספינות עזר. בשטח אבל לא בתמונה אסדת קידוח נוספת הקודח באר נוספת לחסימת הקידוח הזורם כך שאם אחת מהקידוחים יכשל השני יציל את המצב. 

בום-שרוול צף המשמש לעצירת הנפט בעת האסון השתמשו ביותר מאלף ק"מ של בומים מסוגים שןנים


אניית עזר על רקע זהום נפט לפחות 1600 כלי שייט היו מעורבים בתחילת יוני 2010 בטיפול בפריצת הנפט
Release date: 01 June 2010